Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/174/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 15.02.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.  na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.     

 W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie czatu internetowego na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w dniu 23.02.2021 r. od godz. 1000 do godz. 1600. Zainteresowani będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących projektu planu, na które odpowiedzi będą udzielane w czasie rzeczywistym.

Od godz. 1400 do godz. 1600 dyskusja publiczna będzie miała formę spotkania online w oprogramowaniu MS Teams. W dniu dyskusji zostanie wygenerowany bezpośredni link do spotkania, który zostanie udostępniony o godzinie 1000 na stronie dyskusjapubliczna.eu.

  • 24 ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że do odwołania w urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. W związku z tym od dnia15.02.2021 r.do dnia 15.03.2021 r. zapraszam na bezpośrednie spotkania ze służbami planistycznymi w sprawie ustaleń zawartych w wyłożonym planie miejscowym, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu Departamentu Urbanistyki i Architektury 55 239 30 72. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat wyłożonego    do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 12.04.2021 r.

 Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

***projekt uchwały***

***projekt rysunku***

***uzasadnienie***

***prognoza oddzialywania na środowisko***

 

 

 

 

Komentarze  

#4 Urząd Miejski w Elblągu 2021-02-23 15:56
Dyskusja została zakończona. Dziękujemy za udział w dyskusji
Odpowiedz z cytatem
#3 Urząd Miejski w Elblągu 2021-02-23 07:58
W godzinach 14-16 umożliwiony zostanie również udział w dyskusji w formie video konferencji. Poniżej podajemy link dla zainteresowanych tą formą uczestnictwa:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ace53a2b844bf4d69a1ee2c4ed8a6d37a%40thread.tacv2%2F1613461982391%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252246c1a4a2-2c73-4854-aaaa-0e5b2930b2b4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221d011027-01be-40a0-ae35-74acfa8cdabe%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=19ac2776-5bac-47cb-8dff-a0afbfeec690&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Odpowiedz z cytatem
#2 Urząd Miejski w Elblągu 2021-02-23 07:52
Od godziny 10 do godziny 16 dyskusja odbywać się będzie na tej stronie w formie czatu
Odpowiedz z cytatem
#1 Urząd Miejski w Elblągu 2021-02-23 07:50
W dniu dzisiejszym zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad nad ustaleniami projektu mpzp obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu
Odpowiedz z cytatem

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież