Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/95/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.  na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie czatu internetowego na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w dniu 09.06.2020 r. od godz. 800 do godz. 1630. Zainteresowani będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących projektu planu, na które odpowiedzi będą udzielane w czasie rzeczywistym.

§ 12 ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że do odwołania w urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W związku z tym od dnia 15.06.2020 r. do dnia 25.06.2020 r. zapraszam na bezpośrednie spotkania ze służbami planistycznymi w sprawie ustaleń zawartych w wyłożonym planie miejscowym, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu Departamentu Urbanistyki i Architektury 55 239 30 72. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Wyspy Spichrzów.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

Prezydent Miasta Elbląg

Załączniki:

rysunek poglądowy


projekt rysunku planu
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
prognoza oddziaływania na środowiskoInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1,
82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 6. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komentarze  

#10 Urząd Miejski w Elblągu 2020-06-09 16:20
W związku z brakiem dalszych zapytań poruszających kwestie ustaleń przedmiotowego projektu, dyskusja zostaje zakończona. Dziękujemy za udział.
Odpowiedz z cytatem
#9 Urząd Miejski w Elblągu 2020-06-09 12:44
Cytuję Waldemar Niski:

Projekt planu zakłada wymieszanie funkcji mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej celem wygenerowania atrakcyjnej i ożywionej przestrzeni nadwodnej o dużym potencjale turystycznym
Odpowiedz z cytatem
#8 Waldemar Niski 2020-06-09 12:18
Cytuję Urząd Miejski w Elblągu:
Cytuję Waldemar Niski:

3.Ustalenia projektu planu nie decydują o wyborze podmiotów gospodarczych które mogą tam funkcjonować a jedynie regulują kształt zabudowy i formę zagospodarowania.


To skoro ustalenia planu nie decydują o wyborze podmiotów(...) to czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem rezygnacja z jakiejkolwiek zabudowy usługowej i pozostawienie tam terenów zieleni urządzonej, służącej mieszkancom do odpoczynku, jakiejś rekreacji niż ryzykowanie powstaniem kolejnej ulicy 1-go Maja lub ul. Bałuckiego, kolejnego zagłębia bankowo-biedronkowego ?
Odpowiedz z cytatem
#7 Urząd Miejski w Elblągu 2020-06-09 12:12
Cytuję Waldemar Niski:

Ustalenia projektu mpzp Wyspy Spichrzów dotyczą rozwiązań planistycznych w granicach opracowania. Natomiast nie ma umocowań prawnych w tym akcie prawnym aby określać rozwiązania realizacyjne na pozostałych terenach.
Odpowiedz z cytatem
#6 Urząd Miejski w Elblągu 2020-06-09 12:07
Cytuję Waldemar Niski:

1.Generalnie sylweta zabudowy frontu wodnego Wyspy Spichrzów od strony rzeki Elbląg w ustaleniach projektu planu odwołuje się do kształtu zabudowy historycznej zachowując proporcje zabudowy. Wysokość zabudowy pierzei nadwodnej koresponduje z zabudową staromiejską. W części gdzie lokalizowane były historyczne spichlerze, to jest w okolicy Mostu Wysokiego, przewiduje się zabudowę wyższą odpowiadającą ich pierwotnej wysokości.
2.Biurowiec ARP ma być zlokalizowany na terenie oznaczonym w projekcie planu symbolem UMW2, zarówno zagospodarowanie jak i forma zabudowy mają spełniać najwyższe standardy architektoniczno-urbanistyczne wymagane dla tego terenu cechującego się wysokimi walorami kulturowymi.
3.Ustalenia projektu planu nie decydują o wyborze podmiotów gospodarczych które mogą tam funkcjonować a jedynie regulują kształt zabudowy i formę zagospodarowania.
Odpowiedz z cytatem
#5 Waldemar Niski 2020-06-09 11:47
Cytuję Urząd Miejski w Elblągu:
Cytuję Ada Kot:

Założeniem ustaleń planu jest zaspokojenie potrzeb parkingowych zarówno dla obszaru Wyspy Spichrzów jak i Starego Miasta. ...


Czy w związku z tym planowany jest całkowity zakaz parkowania na terenie Starego Miasta z wyłączeniem parkingów znajdujących się w podwórkach. ?
Odpowiedz z cytatem
#4 Waldemar Niski 2020-06-09 11:43
Dzień Dobry,
1. Jaka będzie dopuszczalna wysokość zabudowy na pierzei nadwodnej na wyspie spichrzów ? Czy będzie to maksymalnie poziom zabudowy jak po stronie Starego Miasta czy może będą jakieś odstępstwa np. na potrzeby wysokiej zabudowy umożliwiającej podziwianie "z góry" Starego Miasta ?
2. W którym miejscu ma stanąć biurowiec ARP i czy nie szkoda według Państwa tak atrakcyjnego terenu pod kolejne powierzchnie biurowe ?
3. Czy plan przewiduje zakaz lokalizacji w tym miejscu kolejnych banków, sklepów typu "Żabka" "Biedronka Expres" albo innych tego rodzaju ?
Odpowiedz z cytatem
#3 Urząd Miejski w Elblągu 2020-06-09 11:31
Cytuję Ada Kot:

Założeniem ustaleń planu jest zaspokojenie potrzeb parkingowych zarówno dla obszaru Wyspy Spichrzów jak i Starego Miasta. Zakłada się docelowo realizację parkingów kubaturowych (do 4 kondygnacji) w których będzie możliwość lokalizacji większej ilości miejsc postojowych/parkingowych przy zajęciu mniejszej powierzchni terenu. Projekt planu przewiduje zachowanie historycznej lokalizacji dwóch spichlerzy przy ulicy Giełdowej dążąc do ukształtowania sylwety frontu wodnego Wyspy Spichrzów od strony rzeki Elbląg odwołując się do kształtu zabudowy historycznej, z poszanowaniem proporcji, linii zabudowy oraz jej kształtu. Natomiast nie przewiduje się w sensie stricte rekonstrukcji spichlerzy.
Odpowiedz z cytatem
#2 Ada Kot 2020-06-09 11:08
Dzień dobry,
1. Czy planowane tereny parkingowe będą stanowiły odciążenie dla strefy Starego Miasta, a jeśli tak, to w jakim stopniu?
2. Czy planuję się odbudowę 2 spichlerzy, które znajdowały się za budynkiem w formie rekonstrukcji czy też na sposób nowoczesny?
Odpowiedz z cytatem
#1 Urząd Miejski w Elblągu 2020-06-09 08:07
Dzień Dobry
Rozpoczynamy dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego.
Zapraszamy do uczestnictwa.
Odpowiedz z cytatem

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież