Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr IV/95/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w terminie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.  na informacyjnej tablicy elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – parter, w pn., śr., czw. w godz. od 730 do 1530, wt. w godz. od 730 do 1630, w pt. w godz. od 730 do 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej-Urząd Miasta w Elblągu/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirus COVID-19 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie czatu internetowego na stronie www.dyskusjapubliczna.elblag.eu w dniu 09.06.2020 r. od godz. 800 do godz. 1630. Zainteresowani będą mieli możliwość zadawania pytań dotyczących projektu planu, na które odpowiedzi będą udzielane w czasie rzeczywistym.

§ 12 ust. 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że do odwołania w urzędach administracji publicznej dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W związku z tym od dnia 15.06.2020 r. do dnia 25.06.2020 r. zapraszam na bezpośrednie spotkania ze służbami planistycznymi w sprawie ustaleń zawartych w wyłożonym planie miejscowym, po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca spotkania pod numerem telefonu Departamentu Urbanistyki i Architektury 55 239 30 72. Pod wskazanym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Wyspy Spichrzów.

Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

Prezydent Miasta Elbląg

Załączniki:

rysunek poglądowy


projekt rysunku planu
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
prognoza oddziaływania na środowisko